1. DRET DE REVOCACIÓ
Dret de desistiment contractual
Té vostè dret a desistir del present contracte dins del termini de catorze dies sense necessitat de justificar la seva decisió. El termini de desistiment és de catorze dies a explicar des del dia en què vostè o la tercera persona que vostè designi, i que no sigui el transportista, hagi pres possessió de la mercaderia. Per exercitar el seu dret de desistiment contractual vostè haurà d’informar a la nostra empresa de la seva decisió de desistir del present contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, per carta, fax o correu electrònic). Per a això pugues vostè usar el formulari de desistiment que tenim. Per considerar observat el termini de desistiment bastarà amb que enviï vostè la comunicació exercitant el dret de desistiment abans que el termini conclogui.

La Comissió Europea ha preparat una plataforma per a la resolució de litigis de manera online (URL): http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Efectes del desistiment contractual
Si desisteix vostè del present contracte, la nostra empresa haurà de reemborsar-li immediatament tots els pagaments que vostè hagués efectuat, excloent les despeses d’enviament, a tot tardar, dins dels catorze dies següents a la data en què nostra empresa rebi la comunicació del desistiment del present contracte per la seva banda. Per a aquest reemborsament la nostra empresa utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que vostè hagués utilitzat per a la transacció inicial, tret que haguéssim pactat expressament una altra cosa amb vostè; en cap casi se li facturarà a vostè cap cost per aquesta devolució. La nostra empresa podrà denegar-li el reemborsament fins que hàgim rebut les mercaderies retornades o fins que vostè acrediti haver enviat les mercaderies de tornada, en funció de quin sigui el moment més primerenc. Vostè haurà d’enviar de tornada o lliurar les mercaderies immediatament i, en tot cas, abans que transcorrin catorze dies des de la data en què ens comuniqui vostè el seu desistiment contractual. El termini es considerarà observat si envia vostè les mercaderies de tornada abans que conclogui el termini de catorze dies. Els costos directes de l’enviament de tornada de les mercaderies seran per compte de vostè.

Exclusió del dret de desistiment contractual
El dret de desistiment contractual està exclòs en els contractes de subministrament de mercaderies:

– Que s’haguessin fabricat conforme a l’especificació del client o clarament a la mesura de les seves necessitats personals o que, per la naturalesa de les pròpies mercaderies, no puguin ser objecte de devolució.